Integritetspolicy

Vi följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd och strävar alltid efter att förbättra behandlingen och skyddet av dina personuppgifter. Policyn syftar till att hjälpa dig att få en överblick över behandlingen av de personuppgifter du väljer att dela med oss.

Vi följer nedan grundläggande principer för att skydda din integritet:

 • Vi samlar endast in information som är nödvändig för att leverera våra tjänster
 • Vi använder dina personuppgifter endast för specificerade ändamål
 • Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för ändamålet

EISS Rekrytering agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen längre ner i denna policyn. När vi under ett rekryteringsuppdrag samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund gör vi detta i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta beror dels på att vi har utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån uppgifterna ska samlas in och hur behandlingen ska utföras i övrigt, dels på att vårt ändamål med behandlingen även är att kunna skapa långsiktiga relationer med kandidater och uppdragsgivare. Utifrån detta intar vi en så pass självständig ställning i förhållande till kund att vi är att anse som personuppgiftsansvarig för den behandling som vi utför inom ramen för rekryteringsuppdraget.

Kunden är personuppgiftsansvarig för sin behandling av kandidaters personuppgifter som överförs från oss till kunden under rekryteringsprocessen, t.ex. i samband med kandidatpresentationer.

Eftersom EISS Rekrytering och kunden, inom ramen för rekryteringsuppdraget, är självständigt personuppgiftsansvariga för respektive parts behandling av kandidaternas personuppgifter, upprättas inget personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna.

 

Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.Vi har samlat dessa i tabellen nedan. I tabellen visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och vi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden ärendet utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss. Det kan du göra på www.datainspektionen.se.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår GDPR ansvarig Johanna Andersson via e-post johanna.andersson@eissrekrytering.se

Personuppgiftsbehandlingar

Kund och/eller kontaktperson hos kund

Ändamål
Personuppgiftskategorier
Rättslig grund
Lagringstid
För att kunna administrera kundavtal Kontaktuppgifter Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att administrera avtal överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Under avtalstid + 10 år enligt allmän preskriptionsfrist
För att kunna administrera kundavtal Kontaktuppgifter Rättslig förpliktelse Från utgången av det räkenskapsår som informationen avser + 7 år enligt bokföringslagen
För att kunna kontakta befintliga kunder med nyhetsbrev och marknadsföring, som inte har begärt information/anmält sig för utskick Kontaktuppgifter Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att informera våra kunder om nyheter och/eller förändringar i våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Under avtalstid + 1 år

Potentiell kund

Ändamål
Personuppgiftskategorier
Rättslig grund
Lagringstid
För att kunna administrera kundofferter Kontaktuppgifter Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna gynna en effektiv anbudsprocess överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Under offertens giltighetstid + 6 månader eller enligt sekretessavtal i upphandling
Administrera marknadsutskick till kontaktpersoner hos potentiella kunder som har begärt information/anmält sig för utskick Kontaktuppgifter Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Fram tills kontaktpersonen avanmäler sig + 1 år
(utskick upphör omgående)
Administrera ett första marknadsutskick/en kampanj till kontaktpersoner hos potentiella kunder som inte begärt information/anmält sig för utskick Kontaktuppgifter Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål. Från insamlingen + 1 månad

Leverantör och/eller kontaktperson hos leverantör

Ändamål
Personuppgiftskategorier
Rättslig grund
Lagringstid
För att kunna administrera leverantörsavtal Kontaktuppgifter Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att administrera avtal överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter Under avtalstid + 10 år enligt allmän preskriptionsfrist
För att kunna administrera leverantörsreskontra Kontaktuppgifter Rättslig förpliktelse Från utgången av det räkenskapsår som informationen avser + 7 år enligt bokföringslagen

Rekryteringskandidater och referenter

Ändamål
Personuppgiftskategorier
Rättslig grund
Lagringstid
För att ta emot, utvärdera och besluta kring ansökningar vid annonserad tjänst Kontaktuppgifter, Kompetens, Personlig information Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna rekrytera nya medarbetare till kund överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Under rekryteringsprocessen + 2 år enligt diskrimineringslagen
För att kunna ta emot, utvärdera och besluta kring spontanansökningar Kontaktuppgifter, Kompetens, Personlig information Samtycke Från inkommen ansökan + 1 år
För att kunna söka upp lämpliga kandidater via LinkedIn, som har valt att göra sin information tillgänglig för rekryterare Kontaktuppgifter, Kompetens Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna rekrytera nya medarbetare till kund överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Från första kontakt och under rekryteringsprocessen eller till dess att kandidat tackar nej

Personuppgifter för kandidater som tackar ja sparas dessutom 2 år enligt diskrimineringslagen

För att kunna söka upp lämpliga kandidater via externa kanaler, som inte valt att göra sin information tillgänglig för rekryterare Kontaktuppgifter, Kompetens Samtycke Under rekryteringsprocessen + 2 år enligt diskrimineringslagen
För att kunna genomföra och hantera personlighets-analyser och kapacitetstester Kontaktuppgifter, Personlig information Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna rekrytera nya medarbetare till kund överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Under rekryteringsprocessen + 2 år enligt diskrimineringslagen
För att kunna ta referenser på rekryterings-kandidater Kontaktuppgifter Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna rekrytera nya medarbetare till kund och den sökandes intresse av att lämna referenser överväger de registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål Under rekryteringsprocessen + 2 månader

Samtliga registrerade

Ändamål
Personuppgiftskategorier
Rättslig grund
Lagringstid
För att kunna hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR Kontaktuppgifter Rättslig förpliktelse Under ärendet + 10 år
För att kunna hantera registrerades rättigheter enligt GDPR Kontaktuppgifter, Identifikator Rättslig förpliktelse Under ärendet + 10 år

Skydd av dina personuppgifter

EISS Rekrytering skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning och specifik behörighet krävs för tillgång till samtliga system som hanterar personuppgifter. Anställda hos oss samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa våra interna riktlinjer för dataskydd.

Överföring av personuppgifter till externa parter

Personuppgifter som du delar med oss behandlas konfidentiellt och huvudsakligen inom EISS Rekrytering, men de kan komma att lämnas ut till tredje parter för olika ändamål.
Nedan listas de parter som personuppgifter lämnas ut till:

 • Uppdragsgivare

Personuppgiftsbiträde

EISS Rekrytering använder i vissa fall biträden till våra tjänster. Vi förbinder oss i dessa fall att ha personuppgiftsunderbiträdesavtal med samtliga biträden samt att de följer Dataskyddsförordningen (GDPR).

Överföring till tredjeland

EISS Rekrytering begränsar överföring till tredjeland till det som är nödvändigt för att kunna utföra våra tjänster. Vi överför endast personuppgifter när det finns grund för sådan överföring och vi beaktar riskerna för den registrerade som berörs av sådana överföringar.

 • USA: Vi kan komma att överföra personuppgifter till USA i samband med att vi använder ett verktyg för personlighetsanalyser. Företaget, Hogan Assessment System, är anslutna till Privacy Shield. Genom att ansluta sig till Privacy Shield garanterar företaget att efterleva det lagar och förordningar som finns kopplade till skydd av personuppgifter

Ändringar av Integritetspolicyn

EISS Rekrytering förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.